Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden webhosting bedrijf ppiitt

 1. 1 Definities
 • ppiitt: het bedrijf ppiitt gevestigd te Purmerend, Nederland, dat de webhostingsdiensten aanbiedt. Ingeschreven bij de KVK met nummer: 81790228
 • Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van ppiitt.
 • Diensten: alle diensten die ppiitt verleent, waaronder webhosting, domeinnaamregistratie, e-mailhosting en andere aanverwante diensten.
 • Website: de website die ppiitt voor de klant host.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen ppiitt en de klant waarbij ppiitt de diensten verleent aan de klant.
 1. 2 Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ppiitt en de klant, waarbij ppiitt de diensten verleent aan de klant.
 2. 3 Aanbod en totstandkoming overeenkomst
  • 3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant een aanvraag tot dienstverlening doet via de website of per e-mail en ppiitt deze aanvraag bevestigt.
  • 3.2 Indien de klant gebruik maakt van een aanbieding of actie van ppiitt, is deze aanbieding of actie slechts geldig voor de in de aanbieding of actie aangegeven periode.
  • 3.3 ppiitt is gerechtigd een aanvraag tot dienstverlening te weigeren zonder opgave van redenen.
 3. 4 Prijzen en betalingen
  • 4.1 De prijzen voor de diensten worden jaarlijks vastgesteld door ppiitt en zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
  • 4.2 De klant betaald vooruit per maand, kwartaal of jaar tenzij anders overeengekomen.
  • 4.3 Indien de klant niet tijdig betaalt, is ppiitt gerechtigd de diensten op te schorten of te beëindigen.
 4. 5 Levering en uitvoering diensten
  • 5.1 ppiitt zal de diensten naar beste vermogen en binnen een redelijke termijn uitvoeren.
  • 5.2 ppiitt is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van de diensten.
  • 5.3 ppiitt is niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan door het gebruik van de diensten.
 5. 6 Eigendomsrechten
  • 6.1 De klant blijft ten allen tijd eigenaar van de inhoud van de website. ppiitt verkrijgt geen enkel eigendomsrecht op de inhoud van de website.
  • 6.2 ppiitt behoudt zich het recht voor om de website te verwijderen indien de inhoud inbreuk maakt op de wet of de rechten van derden.
 6. 7 Duur en beëindiging van de overeenkomst
  • 7.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van één jaar en wordt stilzwijgend verlengd voor nogmaals één jaar, tenzij de klant of ppiitt de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
  • 7.2 ppiitt is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de klant in verzuim is met betrekking tot enige verplichting uit de overeenkomst.
 7. 8 Overmacht
  • 8.1 In geval van overmacht is ppiitt gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van ppiitt onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst verhindert.
  • 8.2 Indien de periode waarin van overmacht sprake is langer duurt dan twee maanden, is zowel de klant als ppiitt gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder enige verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 8. 9 Aansprakelijkheid
  • 9.1 ppiitt is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan door het gebruik van de diensten.
  • 9.2 De aansprakelijkheid van ppiitt is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van ppiitt wordt uitgekeerd.
 9. 10 Wijzigingen ppiitt behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op de website van ppiitt. De klant is verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van eventuele wijzigingen.
 10. 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Purmerend.
 11. 12 Geschillen
  • 12.1 ppiitt streeft ernaar om eventuele geschillen in onderling overleg op te lossen.
  • 12.2 Indien het geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de klant zich wenden tot een geschillencommissie, zoals bijvoorbeeld de Geschillencommissie Webwinkel.
 12. 13 Slotbepalingen
  • 13.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, zal dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aantasten.
  • 13.2 ppiitt is gerechtigd om de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde, mits de klant daardoor niet in zijn belangen wordt geschaad.
 13. 14 Een gratis .nl domeinnaam Deze blijft eigendom van ppiitt tot de 7e maand, of het eerste half jaar aan betalingen, is voldaan. Een gratis domeinnaam kun je echter ook al voor die tijd tot jouw eigendom maken door een betaling te voldoen die gelijk is aan onze normale jaartarief voor een .nl registratie. Neem hiervoor contact op met ppiitt support via support@ppiitt.nl.
 14. 15 Gegevensbescherming Bij ppiitt hosting stellen wij alles in het werk om uw gegevens op onze servers te beschermen. Toch kunnen er onverhoopt situaties voorkomen waarbij uw gegevens verloren gaan of beschadigd raken. Het is daarom belangrijk dat u zelf deugdelijke backups maakt van al uw gegevens op onze servers. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u voldoende en recente backups heeft van al uw gegevens die op onze servers worden opgeslagen. ppiitt hosting is niet aansprakelijk voor enige vorm van verlies of schade aan uw gegevens. We raden u aan om regelmatig backups te maken en deze op een externe locatie op te slaan, zodat u altijd over een recente backup beschikt in het geval van calamiteiten. Zo kunt u ervoor zorgen dat u uw belangrijke gegevens niet kwijtraakt en kunt u snel weer aan de slag gaan. Door gebruik te maken van de diensten van ppiitt hosting, gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarde en erkent u dat u zelf verantwoordelijk bent voor het maken van deugdelijke backups van uw gegevens op onze servers. Waar nodig kunnen onze engineers u helpen met het instellen van een dagelijkse backup, naar bijvoorbeeld uw Google Drive of lokale opslag media.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld en aangeboden in het Nederlands. In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nederlandse versie en vertalingen daarvan, prevaleren de bepalingen in de Nederlandse versie.